De Oproep WinVorm is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten.
De procedure is in overeenstemming met de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de mededingingsregels.

De Oproep WinVorm omvat een selectie en voordracht van ontwerpers en ontwerpteams voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur.
De Oproep WinVorm richt zich vooral tot lokale overheden en besturen: steden en gemeenten, intercommunales, Provincie, verzelfstandigde agentschappen, politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen.

De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester.
Deze West-Vlaamse Oproep biedt een snelle procedure voor toekomstige opdrachtgevers aan, om te komen tot architecturale kwaliteit en goed opdrachtgeverschap.


De oproep loopt van 05/07 tot en met 23/08 om 16u.

De procedure werd op enkele punten aangepast vanaf de oproep juli 2019.

Dit heeft geen gevolgen voor de manier van kandideren, ook de presentatie en de aan te leveren documenten blijven in deze fase dezelfde.

 

U kunt alle documenten raadplegen onder ‘procedure’, de wijzigingen worden ook toegelicht op de briefing.